enfrdeitptrues
HOLISTYCZNA KONCEPCJA ZDROWIA CZŁOWIEKA


* Holistyczne podejście do człowieka jako jedności trzech składowych: ciała, duszy i ducha w połączeniu w relacjach

* Holistyczny model zdrowia człowieka jako jednoczesna praca nad poprawą wszystkich aspektów życia: kondycją fizyczną, psychiczną, duchową oraz kondycją relacji

* Poprawa kondycji całego człowieka jest procesem rozpoczynającym się od podstawowej troski a zmierzającym do nieustannego rozwoju.

* Podstawowym warunkiem zdrowia człowieka jest dbanie o ciało, psychikę, emocje i relacje zaczynając od relacji na poziomie duchowym

PERSPEKTYWA BIBLIJNAW biblijnej wizji człowiek jest stworzony przez dobrego Boga miłości do miłości. Trójjedyny Bóg stwarza trójjedynego człowieka na własny obraz i podobieństwo - złożonego zatem z ducha (pneuma, ruach), duszy (psyche, nefesz) oraz ciała (soma) jako powiązanych ze sobą w zintegrowaną jedność.

Taka perspektywa daje odpowiedź jak żyć w pełnej harmonii - w życiodajnej relacji z Bogiem, ze sobą samym oraz w zdrowych relacjach z ludźmi. Jest to opcja zdrowia na wszystkich poziomach - ducha, duszy i ciała ukazując pierwszorzędny wpływ Boga Biblii na nowe funkcjonowanie wewnętrzne oraz społeczne człowieka poprzez zmianę stylu życia z egocentrycznego na Chrystuso -centryczny, na zmianę priorytetów i wartości w życiu ( ukierunkowane na praktykowanie miłości ).

Duch jest związany z wiarą w Boga/Stwórcy, z relacją intymną/połączeniem i komunikacją z Nim. Przez grzech duch człowieka zostaje rozdzielony od Boga, co sprawia w nim odcięcie od Źródła życia wiecznego (zoe). To prowadzi do śmierci duchowej oraz do faktu stania się tylko duszą, która inklinuje w kierunku ciała i podlega prawom życia biologicznego (bios). Jest to droga w dół, zakończona śmiercią zarówno biologiczną jak i duchową. Dlatego fundamentalną kwestią człowieka jest odrodzenie duchowe. Możliwe jest ono tylko w jeden sposób, jaki Bóg zaoferował człowiekowi, a mianowicie przez osobiste nawrócenie się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela człowieka. Z chwilą decyzji wiary w Syna Bożego, który dokonał doskonałej ofiary za ludzki grzech i upadek, duch człowieka przechodzi ze stanu śmierci duchowej do życia wiecznego (Duch Święty ożywia jego ducha). Człowiek taki rodzi się na nowo do życia duchowego, w Jezusie Chrystusie, który staje się ich Życiem. To całkowicie zmienia życie człowieka - przestaje on żyć dotychczasowym egocentrycznym życiem dla siebie, lecz żyje dla Boga i dla ludzi.

Dusza jako miejsce rozumu, woli i emocji w stanie grzeszności jest samowolna, niezależna, zbuntowana, żyjąca wartościami świata oraz jest dla siebie samej bogiem, centrum wszystkiego (taki jest sens humanizmu świeckiego - człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, a więc bogiem bez Boga). Po nowym narodzeniu duchowym, wchodzi w proces przemiany mocą Ducha Bożego, i zaczyna być zależna od Niego, co nowy jej sposób funkcjonowania w sferze ponadnaturalnej (poddanej Duchowi Bożemu).

Ciało człowieka podległe grzechowi ulega szybszemu zużyciu wskutek działaniu czynników zewnętrznych ( typu stres, choroby psychosomatyczne, presji życia, itp.), wskutek braku zasilania wewnętrznego. Dopiero, gdy porzuca grzech i staje się nowym stworzeniem w Chrystusie, ciało wchodzi w proces regeneracji i odnowy wskutek działania „odśrodkowego" życia ponadnaturalnego Ducha w człowieku.

***

Projekt nie lansuje ani religii, ani żadnej denominacji bądź kościoła, a w obszarze duchowym koncentruje się jedynie na budowaniu osobistej więzi duchowej z Bogiem z perspektywy biblijnej, zakładając jej podstawowy warunek dla budowania pozostałych obszarów życia jak relacje z innymi ludźmi, zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Przy czym należy pamiętać, że spełnienie powyższego warunku nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów, gdyż z biblijnej perspektywy „wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują", tak więc człowiek ze swojej strony podejmuje działanie, by znaleźć się w procesie przemiany umysłu i wyzdrowienia, wie jednak że, w tym przymierzu znajduje się już nie na przegranej, czy niepewnej pozycji, ale znajduje się na pozycji wygranej w drodze do pełnej harmonii ze Stwórcą